درهنگام صحبت با افراد سخنان خود را با بحث درمورد چیزهایی آغاز نکنید

بله فروش
در فروش و بازاریابی عضو نیستید ؟ عضویت در فروش و بازاریابی